PLC - Programovatelné logické automaty
PLC-AUTOMATIZACE - DATA - KÓDOVÁNÍ / DEKÓDOVÁNÍ - KÓD 1 Z N Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

KÓD 1 Z N

Charakteristika

Kód 1 z N představuje takový způsob kódování, kdy jednomu stavu z N (např. poloze) odpovídá aktivní stav jedné stopy (bitu). Kód je jednoduchý a dovoluje detekci chybových stavů.

Použití

Praktické využití kódu spadá do oblasti technologií, kde je potřeba vyjádřit jeden stav z několika možných, například jednoduchá přímá předvolba, odporová dekáda, zobrazovací jednotky (digitrony) a dále v jednoduchých případech určení polohy zařízení.

Nevýhody

Nevýhodou kódu je vysoká náročnost na počet bitů (stop) a způsob dekódování v PLC při převodu například do dvojkové soustavy.

Hazardní stavy

Hazardní stavy mohou nastávat v každém okamžiku, kdy kód přechází z jednoho stavu do druhého (překrytí, vynechání).

Vyjádření kódu 1 z N

Kód 1 z N vyjadřuje pozici jedním aktivním signálem v odpovídající stopě (bit), například snímače, předvolby viz tabulka 1. Při změně aktuální pozice dochází k posunutí aktivní stopy (aktivního bitu 1 z N) na vyšší nebo nižší stopu podle směru změny pozice.

 poloha 
DEC

kód (stopa)

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

4

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

5

0

0

0

0

1

 0

0

0

0

0

6

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

7

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

8

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

9

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabulka 1
Vyjádření kódu 1 z N pro N=10

Absolutní snímač s kódováním 1 z N

Kódování 1 z N a jeho využití pro snímače polohy s uplatněním v technologii je možné, resp. únosné z hlediska vyhodnocení, pro případy, kdy nastává několik málo stavů. V aplikacích se nemusí vždy jednat o použití kotouče podle obrázku 1a nebo 1b (pro rotační pohyby) nebo pravítka podle obrázku 2 (pro lineární pohyb) ale polohy mohou být detekovány různými snímači (mechanickými, indukčními, optickými). O absolutní snímač polohy se jedná pouze tehdy, navazuje-li jeden stav bezprostředně za druhým.


Obrázek 1a, 1b
Binární kotouč pro kód 1 z 10 (hodnoty 0-9)


Obrázek 2
Binární
pravítko pro kód 1 z 10 (hodnoty 0-9)

Poznámka
Místo několika stop je možno kód generovat technicky efektivnějším způsobem, viz obr. 1b.

Snímač se zjednodušeně skládá z pevné a pohyblivé části. Podle konstrukce snímače, např. rotační snímač, může být nosič kódových stop pohyblivý a snímače stop (na obrázcích vyznačeny oranžovými body) jsou pevné. Při otáčení kotouče jedním nebo druhým směrem se mění stavy stop, které jsou zaznamenávány snímači jednotlivých stop.

V elektrické podobě odpovídá průběh stavových signálů na jednotlivých stopách (bitech) stavu aktivace konkrétního snímače stopy, viz obrázek 3. Je-li kódování kotouče i pravítka logicky shodné, je shodný i průběh stavových signálů.


Obrázek 4
Průběh elektrických signálů jednotlivých stop

 

Aplikace

Kód 1 z 2

Kódování 1 z 2 je běžně používáno pro zjišťování koncových poloh pohyblivých částí stroje např. písty, klapky, vrata aj. V těchto případech se kontrolují pouze dvě polohy (výchozí, koncová) přičemž platí, že:

  • současně smí být detekována (aktivní) pouze jedna poloha
  • při ztrátě informace o jedné poloze musí v čase odpovídajícím době přestavení (pohybu) být detekována poloha druhá
  • při zastavení pohybu ve stavu, kdy není detekována ani jedna poloha, nelze tuto polohu určit

Kód 1 z N

Kódování 1 z N je používáno pro zjišťování koncových a pracovních mezipoloh pohyblivých částí stroje např. podavače, klapky, zdvihací elementy, rozřazovací točny válečkových tratí aj. V těchto případech se mimo krajních poloh (výchozí, koncová) kontrolují i další pracovní mezipolohy přičemž platí, že:

  • současně smí být detekována (aktivní) pouze jedna poloha
  • při ztrátě informace o jedné poloze musí v čase odpovídajícím době přestavení (pohybu) být detekována poloha následující
  • při zastavení pohybu ve stavu, kdy není detekována ani jedna poloha, nelze tuto polohu určit

PLC-AUTOMATIZACE - DATA - KÓDOVÁNÍ / DEKÓDOVÁNÍ - KÓD 1 Z N
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.