HMI - ovládání, zobrazování, vizualizace

HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - OBRAZOVKY
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Struktura obrazovek

Charakteristika

Zobrazovací panel, jako sofistikované zařízení pro interakci s uživatelem má fyzicky k dispozici pouze jednu obrazovou plochu na které se informace zobrazují. Vzhledem ke obvyklé složitosti a velkému počtu možných informací, není zpravidla možno v jeden okamžik zobrazovat veškeré informace na jedné obrazové ploše z důvodu čitelnosti a přehlednosti, a to i z důvodu odlišného významu informací. Pro udržení přehlednosti a jednoznačnosti zobrazovaných informací je vhodné dodržovat určitou strukturu.

Řešením pro tuto situaci je vytvoření struktury obrazovek, které jsou z části definované výrobcem jako systémové a uživatel nemá možnost je měnit, standardní obrazovky nebo standardní funkce, které může uživatel modifikovat a obrazovky čistě definované uživatelem.

Mezi obrazovkami je pak možno procházet podle definice systému (co umožní) nebo podle parametrizace vytvořené programátorem.

Základní struktura obrazovek

Na obrázku 1 je ideově znázorněna základní obecná struktura obrazovek sofistikovaného zobrazovacího panelu.

Obecná struktura obrazovek
Obrázek 1
Základní struktura obrazovek.

ObrazovkaZdrojPřístupPopis
Asystémne BOOT - úvodní obrazovka po zapnutí napájení, panel provede interní diagnostiku a inicializaci, načtení operačního systému.
Bsystémvolitelné Po dokončení náběhu je nutno uživateli (programátorovi) umožnit nastavení některých parametrů, nejčastěji pro komunikaci. K tomuto slouží systémová uživatelská obrazovka. Odtud je možno přejít na obrazovku nastavení panelu nebo pokračovat na uživatelem vytvořenou vizualizaci. Pokud je to žádoucí, může být použití této volby v nastavení potlačeno a po náběhu panelu tento pokračuje přímo na uživatelskou vizualizaci.
Pokud v panelu není nahrána uživatelská aplikace vizualizace, je postup náběhu panelu zastaven (není dále co zobrazovat).
Csystémvolitelné Obrazovka systémového nastavení panelu poskytuje přístup k nastavení panelu, důležité je nastavení komunikačních parametrů ale umožňuje i správu paměti, nastavení intenzity jasu, kontrastu, správu souborů a další podle operačního systému panelu (některé funkce je možno podle typu panelu zpřístupnit i z uživatelských obrazovek).
Dsystém
uživatel
částečný Okna prioritních hlášení. Systémová hlášení panelu (např. ztráta spojení, chyba konfigurace, systémové hlášení řídícího systému), která jsou výhradně obsluhována systémem. Další okna, jako alarmní hlášení (standardní uživatelem definovaná poruchová hlášení o zařízení) a informativní hlášení (provozní, stavová hlášení o zařízení, pokud je potřeba) definuje uživatel ale aktivaci, tedy zobrazení jejich obsahu zajišťuje systém panelu na základě nějaké události. Okna prioritních hlášení  mohou překrýt obraz libovolné jiné uživatelem definované obrazovky. 
1uživatelano První spouštěná obrazovka uživatelem definované vizualizace, tzv. START SCREEN. Po náběhu systému panelu musí být určeno, která z obrazovek uživatelské vizualizace má být zobrazena jako první. Tato obrazovka by měla umožňovat vyvolání dalších uživatelských obrazovek ale i přechod na nastavení (preventivně chráněný heslem).
Principielně je možno jako startovací obrazovku určit libovolnou obrazovku ze struktury uživatelem definovaných obrazovek (pokud jich je více).

Standardní struktura větvení obrazovek

Nejčastěji se pro vytvoření struktury používá prosté větvení, viz obrázek 2, kdy společná hlavní obrazovka (1) zobrazuje souhrnné informace a nabídku pro zobrazení jednotlivých skupin (2, 3, 4, 5), např. přehled o výrobní lince a rozklad jednotlivých úseků na obrazovkách dalších.

Standardní struktura obrazovek
Obrázek 2
Standardní struktura větvení obrazovek.

Každá další obrazovka může mít podle potřeby své další podobrazovky, např. úsek na obrazovce (3) má další obrazovky (31) a (32) s detaily, stejně tak úsek (5) má detaily na obrazovce (51) a (52). Pokud je obrazovek v další úrovni více je vhodné nakonfigurovat ovládání obrazovek tak, aby bylo možno přecházet mezi nimi na stejné úrovni ve stejné skupině, obsluha se pak nemusí při vyvolání jiné obrazovky stejné úrovně a skupiny vracet zpět.

Jiné struktury obrazovek

Systém sofistikovaných panelů (displejů) neklade zásadní omezení při vytváření struktury obrazovek, proto je možno tuto strukturu upravit pro konkrétní aplikační případy.

Standardním případem je větvení struktury obrazovek, není ale zakázáno strukturu opět sdružovat, např. pro obrazovku společného nastavení pro více skupin, viz. obrázek 3.

Struktura obrazovek se sloučením
Obrázek 3
Struktura obrazovek se slučováním.

Specifickým případem může být vytvoření kruhové struktury, např. pro případ, že posloupnost obrazovek má obsluhu provést technologickým postupem, viz obrázek 4.

Kruhová struktura obrazovek
Obrázek 4
Kruhová struktura obrazovek.

Doporučení
Při tvorbě struktury obrazovek je vhodné pamatovat na tlačítko "HOME", tedy na přímý návrat na hlavní obrazovku. Tlačítko nejen, že umožní rychlý návrat na hlavní obrazovku (bez procházení všech předchozích ve složité struktuře) ale také řeší situaci, kdy při programování zapomeneme správně nakonfigurovat ostatní tlačítka a vyvolávání obrazovek se mezi dvěmi zacyklí.

Specielní obrazovky

U některých sofistikovaných panelů je možno se setkat se specielními obrazovkami. Podle výrobce se může jednat o obrazovky, které jsou určeny pro definici překryvných (vyskakovacích) oken, řízených systémem, viz níže. Dále se může jednat o obrazovky, které slouží k definici společných objektů pro více obrazovek viz vrstvy obrazovek.

Překryvná okna

Systémová

Systémová překryvná (vyskakující) okna jsou obsluhována systémem podle situace která nastane a programátor se o ně nemusí starat. Objeví se, když je potřeba a uživatel je pouze tlačítkem nebo ikonou skrývá. Typicky se jedná poruchová a stavová hlášení.

Uživatelská

Uživatelsky definovaná (vyskakující) okna, která se zobrazují přes již zobrazenou plochu jsou podporována pouze některými výrobci. Uživatelsky je možno tyto okna využít pro potvrzení nějaké operace uživatele, např. dotaz na smazání nebo uložení dat. Jiným případem může být parametrizace PID regulátoru, což jsou vždy stejně organizované parametry a nebo případy podle potřeby, viz obrázek 5.

Překryvné okno
Obrázek 5
Překryvné okno.

I pokud panel tuto funkci překryvných oken přímo nepodporuje, je možno tuto situaci řešit vlastní konstrukcí objektů, třeba i s podpůrným algoritmem v řídícím systému. Jakým způsobem bude toto realizováno závisí na důvtipu programátora a prostředcích.


HMI-AUTOMATIZACE - PANELY - OBRAZOVKY
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.