PLC-AUTOMATIZACE - HMI - TECHNOLOGIE ZOBRAZOVÁNÍ - MECHANICKÉ DISPLEJE
Provoz webu zajišťuje:

www.hapesoft.cz

Elektromechanické displeje

Charakteristika

Principielně vycházejí ze semaforové signalizace s úpravou mechanické konstrukce a za přispění využití moderních materiálů. Elektromechanické displeje mají výhodu ve velmi dobré čitelnosti na velkou vzdálenost (podle provedení), velký úhel pozorování, nízký proudový odběr.

Matickový elektromechanický terčíkový displej - flop dot

Elektromechanické terčíky do jisté míry představují analogii k indikaci v telefonní ústředně (viz v úvodu) a obě polohy jsou řízeny elektrickým signálem. Vlastní zobrazovací prvek je minimalizován na bod - elektromechanický terčík (flip dot) - překlápěcí tečka se zpravidla nepoužívá samostatně ale nejčastěji v maticové sestavě dalších terčíků, kdy vytvářejí plochu pro zobrazení znaků z jednotlivých bodů. Na obrázku 2 je znázorněna mechanická konstrukce zobrazovacího bodu - tečky, který využívá dvě strany pro dvě vzájemně kontrastní barev černá/žlutá. Praktické uplatnění nachází tato konstrukce u alfanumerických informačních panelů.

Elektromechanický terčík
Obrázek 2
Elektromechanický terčík (flip-dot) (vlevo), displej (vpravo)

Funkčnost zajišťuje dvojice cívek, které překlápějí feromagnetický terčík o téměř 180° tak, že je viditelná jedna ze dvou barevných ploch. Výhodou je, že toto řešení vyžaduje krátkodobé přivedení elektrické energie pouze v případě změny stavu. Složením bodů do matice pak vzniká možnost zobrazení znaků, řízení těchto mnoha bodových prvků nepatří mezi jednoduché.

Výhody: podle velikosti bodů velmi dobrá čitelnost z větší vzdálenosti, velký úhel pohledu, při dostatečném počtu bodů dovoluje zobrazovat znaky národních abeced a symboly, žádný nebo velmi nízký (udržovací) proudový odběr v klidovém stavu.

Nevýhody: pouze dvě barvy (horní/spodní plocha), velký počet prvků a vodičů, mechanická konstrukce s rizikem opotřebení, nutnost krytování, potřeba přisvětlování za špatných světelných podmínek, vyžaduje řadič pro zpracování vstupních povelů a řízení sekvence změny stavu, pomalejší reakce na změny zobrazované informace ("přesypání poloh terčíků").

Řízení: přímé řízení z PLC možné ale technicky i programově náročné, doporučuje se využití (integrovaného) řadiče displeje a komunikace s PLC po sériové lince nebo po síti.

Segmentový elektromechanický displej - vane segment

S využitím mechanického principu ovládaného elektrickým prvkem (cívka) je možno vytvořit jednoduchý symbolový prvek, který je buď ukryt (není zobrazen) nebo je vysunut (je zobrazen). Pro tuto konstrukci se využívají zobrazovací plochy o velikosti několika cm2, například jednotlivé segmenty, z nichž je možno složit 7 segmentové číslovky nebo zobrazit přímo jeden konkrétní znak/symbol. Princip je znázorněn na obrázku 4.

Elektromechanický segment
Obrázek 4
Elektromechanický segment (vane segment) (vlevo), displej (vpravo)

Funkčnost zajišťuje mikromotor (cívka/magnet), který ovládá polohování segmentu. Toto probíhá přetočením indikační plochy po obvodu kružnice o 90° tak, že v jedné poloze je plocha zobrazena a v druhé poloze je plocha skryta pod maskou segmentu, kam se přesune úzkou štěrbinou v masce.

Výhody: podle velikosti segmentů velmi dobrá čitelnost z velké vzdálenosti, velký úhel pohledu, nízký (udržovací) proudový odběr v klidovém stavu, dostatečně rychlá reakce na změnu informace, možnost paralelního přestavení, minimální počet ovládacích vodičů, principielně změnou mechanické konstrukce použít dvě "vaničky" odlišné barvy na jedné pozici segmentu.

Nevýhody: omezení na číselné znaky (zobrazení pouze několika čitelných alfa znaků), mechanická konstrukce s rizikem opotřebení, nutnost krytování, nutnost přisvětlování za špatných světelných podmínek.

Řízení: přímé řízení z PLC možné u malé počtu jednotek, u většího počtu jednotek je výhodné použít multiplexní režim nebo využití (integrovaného) řadiče displeje a komunikace s PLC po sériové lince nebo po síti.

Poznámka
Název "vane" - vanička vychází z prohnutí segmentu tak, aby při pohybu v každém okamžiku opisoval kružnici stejného průměru. Lze realizovat i ploché segmenty s nutností mechanického zvětšení štěrbiny v panelu.

PLC-AUTOMATIZACE - HMI - TECHNOLOGIE ZOBRAZOVÁNÍ - MECHANICKÉ DISPLEJE
 
Publikovaný obsah je určen pouze pro individuální studium.
Není povolena distribuce, prodej, přetisk a použití textu a/nebo vyobrazení (úplný, dílčí a/nebo částečný), použití ke školení a/nebo výuce (hromadné, skupinové nebo zadávané), veřejné a/nebo skupinové prezentace a ani jiné formy šíření v hmotné a/nebo nehmotné podobě.